Ujrzeliśmy Jego Chwałę, Pełną Łaski i Prawdy

Z Gospel Translations Polish

Wersja Pcain (dyskusja | wkład) z dnia 14:54, 20 wrz 2011
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Powiązane materiały
Więcej Autor: John Piper
Indeks autorów
Więcej Temat: Jezus Chrystus
Indeks tematyczny
O tym materiale
English: We Beheld His Glory, Full of Grace and Truth

© Desiring God

Podziel się tym
Nasza misja
Ten materiał został opublikowany przez Gospel Translations, organizację pełniącą posługę duszpasterską online, której misją jest bezpłatne udostępnianie książek i artykułów z tematyki gospel w każdym kraju i języku

Dowiedz się więcej (English).
Jak możesz pomóc
Jeżeli znasz dobrze język angielski, możesz nam pomóc jako tłumacz

Dowiedz się więcej (English).

Autor: John Piper Temat: Jezus Chrystus
Część serii The Gospel of John

Tłumacz Anna Zakrzewska

Review Możesz nam pomóc edytując to tłumaczenie, aby było ono jeszcze lepsze Dowiedz się więcej (English).Jan 1:14-18

A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako Syna jednonarodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.
15 (Jan świadczył o nim, i wołał, mówiąc: Tenci był, o którymem powiadał: Który po mnie przyszedłszy, uprzedził mię; bo pierwej był niż ja).
16 A z pełności jego myśmy wszyscy wzięli i łaskę za łaskę.
17 Albowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się.
18 Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony Syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.

Zacznijmy od wersu 14 aby przedstawić punkt tegoz paragrafu. „A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełną łaski i prawdy.” Powróćmy teraz do wersu 1 i przypomnijmy do kogo Słowo się odnosi. “Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo” (Jan 1:1). Więc Słowo odnosi się do Boga Syna.

Użyłem tu terminu Syn, ponieważ termin ten jest użyty tutaj w wersie 14: „ A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako Syna jednonarodzonego od Ojca, pełną łaski i prawdy.” Czyli Słowo jest Synem Bożym.

Spis treści

Jeden Bóg, Trzy osoby

Noga się powija Muzułmanom na tym słowie Syn, jak i wielu innym. Niektórzy z nich myśla, że Bóg odbył stosunek z Maryją czego owocem był syn. Ale to nie jest wcale to co Biblia ma na myśli. Jan 1:1 mówi: „Na początku było słowo.“ To jest Syn Boży. I On nie miał początku. On był początkiem. On był tam jak tylko daleko możesz cofnąć sie w czasie – do wieczności. I wers 3 mówi: „ Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało.” Znaczy to, że on nie został stworzony. On nie jest częścią stworzenia w żadnym wypadku. Więc teraz kilka rzeczy, które wiemy na temat Syna Bożego: 1) Jest Bogiem. 2) Ojciec jest również Bogiem. 3) Syn nie jest Ojcem; On był przy Ojcu. 4) Nie został stworzony i jest odwieczny.

Istnieje znacznie więcej rzeczy do powiedzenia o doktrynie Trójcy – nauczaniu, że Bóg isnieje jako Bóg w trzech Osobach, Ojciec, Syn, i Duch Święty. Ale na razie zatrzymaj ten obraz w pamięci i w sercu swoim. Syn i Ojciec są jednym Bogiem, ale w dwóch osobach. Mają jedną boską naturę. Są jednym Bogiem z dwoma ośrodkami świadomości.

Bóg stał się człowiekiem – Nie przestając bycia Bogiem

Teraz co wers 14 mówi – i to jest jedna z najważniejszych rzeczy w historii – to, że Słowo, Syn stał się człowiekiem nie przastając bycia Bogiem. To jest czym będziemy się zajmować przez następne dwa tygodnie: skąd wiemy to w tym przypadku, i co to oznacza dla nas osobiście? „Słowo ciałem się stało“. Znaczy to, że boskie Słowo, boski Syn, stał się człowiekiem nie przestając jednocześnie bycia Bogiem. Skąd to wiemy? I co to oznacza dla nas? Spędzimy cały dzisiejszy czas odpowiadając na to pytanie kożystając z wersu 14.

Słowo zamieszkało miedzy nami

Pierwsza przyczyną, dla której mówimy, że Słowo boskie nie przestało być Słowem boskim, kiedy On stał się człowiekiem jest orzeczenie w wersie 14, że Słowo „mieszkało miedzy nami“. Podmiotem, o którym mówi nam czasownik mieszkało jest Słowo. A Słowo jest Bogiem. Więc najbardziej naturalny sposobem wyjaśnienia tego jest to, że Bóg, Słowo, mieszkało miedzy nami. To jest przyczyna, dla której anioł powiedział w ewangelii Mateusza 1:23, „ Oto panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel” (co znaczy, Bóg z nami). Słowo, Syn, nie przestał być Bogiem, kiedy stał się człowiekiem.

Chwała Jako Jednonarodzony Syn Boży

Drugą przyczyną, dla której wierzymy w to jest następna klauzula wersu 14: “I widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako Syna jednonarodzonego od Ojca.” Czyją chwałę? Chwałę Słowa – Słowa, które jest Bogiem. I jaki rodzaj chwały jest to? Jest to “chwała jako Syna jednonarodzonego od Ojca.”

Kiedy Jan mówi, że chwała wcielonego Słowa jest “chwałą jako Syna jednonarodzonego od Ojca”, czy w tym wypadku słowo jako oznacza imitację chwały? Nie jest chwałą Syna, ale tylko chwałą jako Syna? Nie wydaje mi się. Jeżeli powiem na przykład, “ Mam książkę do wydania, I chciałbym dać ją tobie jako pierwszemu,” nie odpowiesz mi “Nie jestem tak na prawdę twoim pierwszym wyborem; Jestem jedynie jako twoj pierwszy wybór.” Nie. To znaczy: Daję ci ją jako, że ty naprawdę jesteś moim pierwszym wyborem. Kiedy Jan mówi, “i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako Syna jednonarodzonego od Ojca,” ma na myśli, “Widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jaka jest na prawdę – chwałę Syna bożego.

I ponownie, wiemy to ponieważ w pierwszej części wersu 14, Jan mówi prosto i bez ogródek, „ I widzieliśmy chwałę Jego” - bez kwalifikowania. Czyją chwałę? Otóż chwałę odwiecznego Słowa, Syna. “A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego.” Więc nie następuje tu żadne pomniejszenie cudu wcielenia. Słowo stało się ciałem, I zrobił to nie przestając być Bogiem. Manifestuje Boską chwałę.

Co to oznacza dla nas?

Wersy 15-18 dają więcej powodów do wiary w to, że Słowo stało się ciałem nie przestając być jednocześnie Bogiem. Zajmiemy się tym w przyszłym tygodniu, jeżeli Bóg pozwoli. Ale na razie, zapytajmy w wersie 14 co to oznacza dla nas, że Słowo stało się ciałem – że Syn Boga stał się człowiekiem nie przestając bycia Bogiem. Dlaczego zadaję to pytanie? Po pierwsze, ponieważ tekst odpowiada na nie. Ale istnieje rownież inna przyczyna.

Podtrzymywanie kultury relacji międzyludzkich

Czy pamiętasz, jak kilka miesięcy temu głosiłem kilka przesłań zgadzając się z Bogiem, że zostały one użyte na rzecz, czegoś co nazwałem kulturą relacji miedzyludzkich naszego Kościoła? Wyjaśniłem co miałem na myśli odnosząc się do Listu do Filipian 2:3-4: „Nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się.
 Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich.” Innymi słowy, rośnijmy jako Kościół zdobywając się na dodatkowy wysiłek i służmy innym i pomyślmy czasem o sprawach innych.

I czy pamiętasz co podstawą tego sługi, myślenia o relacjach z innymi ludźmi było? Następny wers to wyjaśnia: “Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie. Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu, Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom;” (Flp 2:5-7). Innymi słowy, podstawą tej skromności, niewolnika, miłości – oraz odnowionych stosunkow miedzyludzkich w Betlejem było to, że: Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami – I umarło dla nas.

Wcielenie i funkcjonowanie

Przyczyną, dla której to wskazałem jest żebyśmy nie mówili, “Więc, mieliśmy nasz mały, dotyczący relacji międzyludzkich, akcent ostatniego lata, teraz jesteśmy zainteresowani teologią. Nie. Jedyna teologia, która znaczy cokolwiek to list do Filipian 2, który jest dokładnie taki sam jak ewangelie Św. Jana. Pomaga ona nam poznać Chrystusa, chwałę w Chrystusie, i ulec przemienieniu przez Chrystusa dla dobra miłości (13:43; 15:12) - co oznacza, że odnośnie tego nasz Kościół zostaje przemieniony. Czyni nas bardziej kochającymi, bardziej pomocnymi, bardziej podobnymi do pomocnika, mniej dumnymi, mniej samolubnymi, mniej odizolowanymi, bardziej dbającymi.

Więc, kiedy mówię „ nie zajmujmy sie wersem 14 dopóki nie zapytamy co to dla nas znaczy, że Słowo stało sie ciałem,“ możesz słysząc bicie serca chowające się za tym pytaniem. Zawsze mam na uwadze jaką różnicę ta wielka teologia robi dla naszego osobistego jak i międzyludzkiego życia.

W Jezusie widzimy chwałę Boga.

Tak więc, co oznacza dla nas to, że Słowo stało się ciałem? Wers 14 mówi, "widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jedynego Syna od Ojca, pełną łaski i prawdy." Oznacza to, że w Jezusie Chrystusie widzimy chwałę Bożą. A to oznacza, że chwała Boża ujawniona w Jezusie nie strawi nas w naszym grzechu. W miejsce tego, jest "pełna łaski i prawdy." To oznacza, że chwała Boga w Chrystusie jest jego łaskawą skłonnością dla nas bez naruszania jego prawdziwości, jego wiarygodności do siebie samego. I ta łaskawa skłonność jest bardzo, bardzo wielka. To dlatego używa słowa pełna - słowo pełna określa chwałę. Chwała Syna Bożego jest pełna łaskawości w stosunku do nas grzeszników bez narażania Bożej prawdy.

Pełny Łaski . . .

Jest to naprawdę dobra wiadomość. Bóg mógł zdecydować aby stać się ciałem jako sędzia i wykonawca. I każdy z nas zostałby uznany za winnego przed jego obliczem i skazany na wieczną karę. Ale nie stał się On ciałem taki sposób. Słowo, Syn, który jest Bogiem, stał się ciałem, aby ujawnić boską świetność, która jest "pełna łaski i prawdy." Słowo Boże stało się ciałem aby być łaskawym dla nas. Słowo ciałem się stało, aby jego łaskawość dla nas zgadzała się w zupełności z Boską prawdziwością. To nie będzie rozwodniona, bezpodstawna, sentymentalna łaska. Będzie to sprawiedliwa, Boga-uznająca, kosztowna łaska.

Będzie ona prowadzić prosto do Jezusowej śmierci na krzyżu. W rzeczywistości, to dlatego stał się ciałem. Musiał mieć ciało, aby mógł umrzeć. Musiał być człowiekiem, aby mógł umrzeć jako Bóg-człowiek za nas (List do Hebrajczyków 2:14-15). Słowo ciałem się stało, aby śmierć Jezusa Chrystusa była możliwa. Krzyż jest miejscem gdzie pełność łaski świeciła najjaśniej. Została ona tam wykonana i tam zdobyta.

. . . I Prawdy

A przyczyną dlaczego to się stało poprzez śmierć jest to, że Syn Boży jest pełny łaski i prawdy. Bóg jest łaskawy dla nas i prawdziwy do siebie samego. Dlatego, kiedy jego Syn przychodzi, jest On pełny łaski i prawdy. Gdy Chrystus umarł, Bóg był prawdziwym dla siebie samego, ponieważ grzech został ukarany. A gdy Chrystus umarł, Bóg był łaskawy dla nas, ponieważ to Chrystus znosił karę a nie my.

"Słowo stało się ciałem" oznacza dla nas, że chwała Boża została ujawniona w historii jak nigdy wcześniej, a mianowicie, w pełności łaski i pełności prawdy, która objawia się najjaśniej w śmierci Jezusa za grzeszników.

Widząc Piękno Duchowe

Bądź tutaj ostrożny, aby przez przypadek nie powiedzieć, "Dobrze, nie było mnie tam, aby go widzieć, więc chwała jest dla mnie niewidoczna. I wy typy religijne możecie mówić ile tylko chcecie o chwale Syna Bożego, ale jego tutaj nie ma, aby to zobaczyć. Zachowaj ostrożność. Nie myśl o Jego chwale z wersu 14 jak o zwykłej jasności zewnętrznej czy pięknie. Jezus nie był jasny ani fizycznie piękny. "Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał" (Księga Izajasza 53:2).

Nie myśl o Jego chwale z wersu 14 jak o zwykłej demonstracji cudów. Byli tam ludzie, którzy widzieli cuda, wiedzieli, że one się stały, i nie widzieli nic w tym pięknego lub chwalebnego. Chcieli go zabić (Jan 11:45-48).

Otóż nie, ujawniona "chwała" Syna Bożego, chwała Słowa, chwała Jezusa Chrystusa, w Jego pierwszym przyjściu, jest przede wszystkim duchową chwałą, duchowym pięknem. Nie jest to coś co widzisz fizycznie swymi oczyma, ale oczyma swego serca.(List do Efezjan 1:18). Patrzymy na sposób w jaki On mówi i działa i kocha i umiera, oraz poprzez łaskę, widzimy samo-uautentycznianie, boską chwałę oraz piękno.

Nieporównywalne Mieszanie się Łaski i Prawdy

Paweł ujmuje to w ten sposób w 2 Liście do Koryntian 4:4, "W których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, który jest na wzór i podobieństwo Boga." "Chwała Chrystusa, który jest na wzór i podobieństwo Boga" jest, co Jan 1:14 nazywa "chwałą jako jednorodzonego od Ojca, pełną łaski i prawdy."

I pamiętaj, Paweł mówi do ludzi, którzy nigdy nie widzieli ziemskiego Jezusa, i Jan pisze swoją Ewangelię dla ludzi, którzy nigdy nie widzieli ziemskiego Jezusa - ludzi, jak my. Chwała Jana 1:14 oraz chwała z 2 Listu do Koryntian 4:4 jest chwałą, którą możesz zobaczyć duchowo kiedy słyszysz opowieść o Jezusie.

Nie musisz go widzieć w fizycznej okazałości. Jezus rzekł w Jan 20:29, "Błogosławieni ci, którzy nie widzieli a uwierzyli." Spotykasz Go w Ewangelii Jana i innych pismach Biblii. I kiedy Go spotykasz, poprzez te inspirujące historie o Jego słowach i czynach, Jego chwała świeci poprzez samo-uautentyczniające się piękno tej nieporównywalnej mieszaniny łaski i prawdy.

Urodzony Ponownie przez Ewangelię

To nie przypadek, że wers 12-13 opisuje ponowne narodzenie, oraz że wers 14 opisuje widzenie chwały Syna Bożego. Wersy 12-14:

Ale dla wszystkich, którzy nie otrzymują go, którzy uwierzyli w imię jego, dał On prawo do stania się dziećmi Bożymi, które urodziły się nie z krwi ani z woli ciała ani z woli człowieka, ale Boga. A to Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego chwałę jako jedynego Syna od Ojca, pełną łaski i prawdy.

Pamiętaj wers 4: "W niem był żywot, a żywot był oną światłością ludzką." Kiedy nowe duchowe życie jest dane, nowe światło się staje. Światło nie jest fizycznym światłem. To duchowa jasność chwały Syna Bożego, do której odnosi sie wers 14 . To w taki sposób widzimy!

I w jaki sposób nowe życie duchowe dzieje się dla nas? Wers 13 mówi, że gdy rodzimy się nie z człowieka, ale z Boga. Dzieje się to kiedy rodzimy się ponownie. To tak zaczynamy wierzyć i otrzymujemy Chrystusa i stajemy sie dziećmi Bożymi (Jan 1:12).

Poprzez Ewangelię - słysząc historię Jezusa oszczędzającego czyny i słowa - Bóg tworzy nas w życiu duchowym. Rodzimy się z Boga poprzez Ewangelię (1 List Piotra 1:23-25). I to nowe życie duchowe widzi światło chwały Chrystusa (John 1:4). Tak dzieje sie natychmiast. Dlatego Jan 8:12 nazywa to "światłem życia." Kiedy dostajesz życie duchowe, widzisz duchową chwałę.

Ujrzyj Chwałę

Lub innymi słowy możemy powiedzieć, według wersu 12, że to nowe życie i możliwość widzenia wierzy w światło i otrzymuje światło jako prawdę i chwałę Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I w tym życiu i świetle i wierze i otrzymywaniu, jak wers 12 mówi uzyskujemy prawo do bycia nazywanymi dziećmi Bożymi. Oznacza to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ponieważ to życie i światło i wiara i otrzymywanie są naszym prawem do bycia dziećmi Bożymi.

Więc wznoszę przed was inkarnację Syna Bożego: Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami nie przestając być Bogiem. Ujrzyj Jego chwałę, chwałę jako jedynego Syna od Ojca, pełną łaski i prawdy. Ujrzyj Jego, dla chwały którą On jest i życia. Amen.